Кириченко Олександр Анатолійович

 

Професор Кириченко О. А.

Посада – професор кафедри гуманітарних наук

Науковий ступінь, вчене звання – доктор юридичних наук, професор

Спеціальність 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Тема дисертації «Основи криміналістичної мікрології»

Е-mail: alankir23@ukr.net

Наукові інтереси:

Є керівником наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, якою розроблено понад 250 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції.

Основні публікації-

Станом на 01.09.2017 р. має 694 публікації, в т.ч. 25 монографій; 152 навчальних та практичних посібника, 41 наукова стаття у вітчизняних фахових виданнях, 5 наукових статей у закордонних рецензованих виданнях, які включені у міжнародні наукометричні бази даних, в яких розміщено й 14 інших публікацій, та ін. Виступив з доповідями та повідомленнями на 226 науково-практичних конференціях та інших наукових заходах.

  1. Кириченко А. А. Новая доктрина классификации юридических наук: предусловия, сущность, перспективное значение / А. А. Кириченко //Научные труды РАЮН. – Вып. 14: в 2 т. – Т. 1. – М.: Юрист, 2014.– С. 106-110 127 Міжнародне рецензоване видання
  2. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и видового деления правонарушений и иных связанных с ней концепций юриспруденции / А. А. Кириченко // Юридическая наука и практика. – Том 11. № 3. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского национального исследовательского университета, 2015. – Междунар. науч.-метр. базы РИНЦ, Научн. эл. библ.-ка eLIBRARY.RU. – С. 5-15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25290597 127 Міжнародне рецензоване видання.
  3. Кириченко А. А. Новая доктрина классификации юридических наук по различным основаниям, сущности и перспектива развития их отдельных групп: приглашение к дискуссии / А. А. Кириченко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 4. – Правазнаўства. – Том 6, № 2, 2016. – Междунар. науч.-метр. базы РИНЦ, Научн. эл. библ.-ка eLIBRARY.RU. – С. 6-15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26082221 127 Міжнародне рецензоване видання.
  4. Кириченко А. А. Новая доктрина криминальных правонарушений: приглашение к дискуссии / А. А. Кириченко // Вісник Кримінологічної асоціації України. – №2 (10): зб. наук. пр. редкол. О.М. Бандурка (голов. ред.) та ін. – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 100-111 Вітчизняне фахове видання.
  5. Кириченко А. А. Новая доктрина структуры антикриминальной ответственности и ее места в видовом делении юридической ответственности /А.А. Кириченко // Вісник Кримінологічної асоціації України. – № 1 (12): зб. наук. пр. [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 62-74 Вітчизняне фахове видання.
  6. Кириченко А. А. Новая доктрина четырнадцатиуровневого юридического образования и науки: приглашение к дискуссии /А.А. Кириченко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. –  № 7 (2016). – С. 70-77 Вітчизняне фахове видання.
  7. Кириченко А. А. Презумпция профессиональности, достаточности и сбалансированности полномочий антиделиктолога /А.А. Кириченко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. –  № 10 (2017). – С. 87-94 Вітчизняне фахове видання.
  8. Kyrychenko О. A. Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility /O.A. Kyrychenko, O. U. Shlychek // The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права. – Міжнар. наукометричні бази Index Copernicus International, HeinOnline. – 2017. – № 37. – С. 4-7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/kyrychenko_slychek_ 37.pdf Вітчизняне фахове видання.
  9. Кириченко А. Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины /А.Кириченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. Зб. наук. пр., № 861. Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних: GOOGLE SCHOLAR, Index Copernicus International, РІНЦ Science Index*. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 548-553 Вітчизняне фахове видання.
  10. Кириченко А. Новая доктрина правового статуса социосубъектов / А. Кириченко, А. Виноградов, Ю. Петриченко, Е. Капришанская // Visegrad  Journal on Human Rights. 4/2, 2016. Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних Academic Resource Index Research Bib. Vydavatel: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2016. – St. 122-127 Міжнародне рецензоване видання країн Європейського Союзу.