Мхитарян Ольга Дмитрівна

Мхитарян_О_Д

Посада – доцент кафедри гуманітарних наук

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат педагогічних наук

Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

Тема дисертації «Формування літературних знань і вмінь в учнів з низьким рівнем навчальних досягнень в основній школі»

Коло наукових інтересів – методика навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах та вищій школі

Е-mail: olga-mhitaryan@yandex.ru

Основні публікації

Монографія

Підвищення навчальних досягнень учнів з української літератури : монографія / Ольга Мхитарян. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 232 с.

Статті

Мхитарян О. Д. Проблеми підготовки студентів-філологів до навчально-корекційної роботи в школі / О. Д. Мхитарян // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. – Випуск 1.39. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – С. 192–195. – (Серія «Педагогічні науки»).

Мхитарян О. Д. Проблемы методики обучения учащихся с низким уровнем литературных знаний и умений / О. Д. Мхитарян // Литературный текст ХХ века : проблемы поэтики : материалы V Международной научно-практической конференции. – Челябинск : Цицеро, 2012. – С. 248–254.

Мхитарян О. Д. Элементы инновационных технологий в обучении учащихся с низким уровнем литературных знаний и умений / О. Д. Мхитарян // Материалы IX Международной научной конференции «Белорусско-русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология». – [Электронный ресурс]. − Режим доступа : http://www.vsu.by/index.php/ru/. – Витебск, 2013. – 14–16 ноября.

Мхитарян О. Д. Ідеї педагогіки добра й діалогу В. О. Сухомлинського в навчально-корекційній роботі вчителя літератури / О. Д. Мхитарян // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинської. – Випуск 1.47 (114). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 189–193.

Мхитарян О. Д. До проблеми вивчення творчості Григорія Сковороди в загальноосвітній школі / О. Д. Мхитарян // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний краєзнавчий альманах науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва. – Миколаїв, 2014. – № 2.– С. 72–78.

Мхитарян О. Д. Технологізація навчально-корекційної роботи словесника / О. Д. Мхитарян // Zbiór raportów naukkowych. Pedagogika. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria (29.04.2015−30.04.2015). – Warszawa : Wydawca : Sp. Z o. o. «Diamond trading tour», 2015. − Str. 16−19. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/menus/view/186/

Мхитарян О. Д. Методичне забезпечення корегованого навчання літератури: проблеми й перспективи / О. Д. Мхитарян // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць – № 3 (50), вересень 2015. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 200–205.

Тези доповідей

Mchytarjan O. Problems of Teaching Methods of Fairy-tale to Students with Low Academic Achievement. / Olga Mchytaryan // THE WORLD IS COMРOSED OF STORIES. The Relationshiр between Discourses and their Transformations. Theses. – Vilnius : Mykolas Romeris University Institute of Humanities, 2012. – С. 43–44.

Мхитарян О. Д. Формування готовності майбутніх учителів літератури до коригованого навчання / О. Д. Мхитарян // Проектування професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету : збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. В. Д. Будака. – Миколаїв : МНУ, 2013. – С. 172–175.

Мхитарян О. Д. Методичні аспекти вивчення народної казки п’ятикласниками з низьким рівнем літературної навченості / О. Д. Мхитарян // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25–26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 99–101.

Мхитарян О. Д. Ідеї педагогіки добра й діалогу В. О. Сухомлинського в навчально-корекційній роботі вчителя літератури / О. Д. Мхитарян // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності : збірник тез і анотованих матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції та ХХІ Всеукраїнських педагогічних читань. – Миколаїв : МНУ, 2014. – С. 126–127.

Мхитарян О. Д. Масова література в школі: специфіка вивчення / О. Д. Мхитарян // Масова література : проблема інтерпретації, змісту та форми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 16–17 жовтня 2015 р.). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 234–236.

Дисципліни

Методика навчання української літератури

Актуальні проблеми навчання української літератури

Методика навчання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах (література)

Теорія і методика педагогічного експерименту

Педагогічні технології філологічної освіти (література)

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних конференціях:

 

  • Мхитарян О. Д. Проблемы методики обучения учащихся с низким уровнем литературных знаний и умений. – V Международная научно-практическая конференция «Литературный текст ХХ века: проблемы поэтики». – Челябинск. − 11−12 мая 2012.

 

 

  • Mchytarjan O. Problems of Teaching Methods of Fairy-tale to Students with Low Academic Achievement. – THE WORLD IS COMРOSED OF STORIES. The Relationshiр between Discourses and their Transformations. – Vilnius. – 13–16 September 2012.

 

 

  • Мхитарян О. Д. Формування готовності майбутніх учителів літератури до коригованого навчання. − Міжнародна науково-практична конференція «Проектування професійно успішної особистості в освітньо-виховному середовищі університету». – Миколаїв. – 27 вересня 2013.

 

 

  • Мхитарян О. Д. Элементы инновационных технологий в обучении учащихся с низким уровнем литературных знаний и учений. – IX Международная научная конференция «Белорусско-русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология». – Витебск. – 14–16 ноября 2013.

 

 

  • МхитарянО. Д. Ідеї педагогіки добра й діалогу В.О.Сухомлинського в навчально-корекційній роботі вчителя літератури. − VІІ Міжнародна науково-практична конференція та ХХІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності». – Миколаїв. − 25−26 вересня 2014.

 

 

  • МхитарянО. Д. Методичні аспекти вивчення народної казки п’ятикласниками з низьким рівнем літературної навченості. − Міжнародна наукова конференція «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа». – Бердянськ. − 25−26 вересня 2014.

 

 

  • МхитарянО. Д. Особенности подготовки студентов-филологов к коррекционному обучению на уроках литературы. − VІІ Международная научно-практическая конференция «Литературный текст ХХ−ХХІ веков: проблемы поэтики». – Челябинск. − 20−22 марта 2015.

 

 

  • МхитарянО. Д. Технологізація навчально-корекційної роботи словесника. − Miedzynarodowej Naukowo Praktycznej Konferencji − Łódź, Poland− 29.04.2015 − 30.04.2015 roku.

 

 

  • Мхитарян О. Д. Масова література в школі: специфіка вивчення. − Міжнародна науково-практична конференція «Масова література : проблема інтерпретації, змісту та форми». – Миколаїв. – 16–17жовтня 2015 р.